Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen

Het schoolbestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op de wet en komt bijvoorbeeld voort uit een onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of stage-overeenkomsten.

Of de school aansprakelijk is voor de schade, hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht die verband houdt met de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Zo heeft de school de plicht zorg te dragen voor een veilige omgeving. Maar er is ook een zorgplicht als het gaat om de school als toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens sport- en spelsituaties.

Indien een ongeval heeft plaatsgevonden, is de school alleen aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Er wordt van een school niet verwacht dat in alle situaties op elke leerling direct toezicht wordt gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid onbedoeld in situaties terecht komen die tot schade leiden. Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk het (speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is.

Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke maatregelen de school moet nemen, hangt dan ook af van specifieke omstandigheden.

De aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen biedt u in combinatie met de dienstverlening van Raetsheren een vangnet voor situaties waarbij de school aansprakelijk wordt gesteld. U bent naast een uitgebreide verzekeringsdekking eveneens verzekerd van onze expertise en ondersteuning bij de afhandeling. Voorbeelden:

  • Tijdens trefbal vliegt de bal tegen het hoofd van een leerling. De bril van de leerling is hierdoor beschadigd. De schade is het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen. De school is dan ook niet aansprakelijk voor de schade.
  • Op het schoolplein ligt een aantal tegels los en de schoolleiding is daar meerdere keren op gewezen. Men is er echter nog niet aan toegekomen er iets aan te doen. Een ouder valt over de losliggende tegels en loopt letsel op. De schoolleiding is aansprakelijk omdat zij geen actie heeft ondernomen en daarmee in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid heeft gehandeld. De schade dient te worden vergoed.
  • Een leerling laat z’n mobiele telefoon ondanks meerdere waarschuwingen vanuit de school in z’n jaszak zitten en hangt z’n jas op aan een kapstok van een openbaar toegankelijke ruimte. Na de les blijkt de telefoon weg te zijn. Uitermate vervelend voor de betreffende leerling maar de school is hiervoor niet aansprakelijk.

Voor meer voorbeelden verwijzen wij u graag naar de ‘veel gestelde vragen’. U kunt ook contact opnemen met VBSVerzekerd